Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2024. godinu.

28.03.2024. Odjeljenje za komunalne poslove raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2024. godinu.

Image for news

Vrijeme trajanja ovog Javnog poziva je od dana njegove objave do utroška sredstava, a najkasnije do 19.04.2024. godine.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava EU kroz budžetsku poršku fizičkim licima (građanima) vlasnicima stambenih objekata za projekte energetske efikasnosti, a sve u svrhu ublažavanja negativnih posljedica energetske krize i podsticanja energetske tranzicije uz paket budžetske podrške Europske Unije.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se po korisniku može dodijeliti je 50% od ukupne investicije, ali ne više od 5.000,00 KM uključujući PDV.

Mjere koje mogu biti predmet prijave, kao i korisnici sredstava i uslovi učešća, su detaljno opisane u dokumentu „Javni poziv za dodjelu sredstava iz budžetske podrške EU za sprovodjenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima“, koji je dostupan na internet stranici Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, u dijelu „Javni pozivi“.

Prijavljivanje na Javni poziv aplikant obavlja dostavljanjem obavezne dokumentacije, koja je detaljno opisana u pozivu.

Cjelokupna dokumentacija se dostavlja na jedan od službenih jezika u BiH u štampanoj formi i to u jednom primjerku, uvezana, sa numerisanim svih stranicama od strane aplikanta na adresu Odjeljenja (detaljno opisano u pozivu).

Javni poziv, kao i sve potrebne Izjave, obrazac sa tehničkim uslovima, kao i prijavni obrazac možete pronaći na internet stranici Odjeljenja za komunalne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, u dijelu „Javni pozivi“.

Za dodatne informacije, aplikanti se mogu obratiti svakim radnim danom od 12:00 do 14:00 sati, putem kontakt telefona +387 49 240 812.

Posljednji dokumenti

eGrađani